Sidebar

26
do, mei

World registry of Crigler-Najjar patients

AIM:

In most countries treatment and monitoring of patients suffering from Crigler-Najjar syndrome is at local hospitals or single clinician or general practitioner. As a result, the data on the natural course of the disease and current treatments are scattered and not easy to retrieve. The goal of this registry of CN patients from all over the world is to make these data accessible to all patients and treating clinicians to learn more on the natural course of this severe disorder and to help MDs, patients and families to find the best treatment.

In gesprek met dr. Piter Bosma en dr. Sem Aronson

Door Ingrid Lutke Schipholt

Crigler-Najjar is een leverziekte die geelzucht veroorzaakt. Patiënten moeten dagelijks een tijd onder blauw licht liggen dat de gele kleurstof afbreekt. Zo niet, dan overlijden ze. Piter Bosma en Sem Aronson richten hun hoop op gentherapie. Moleculair bioloog Piter Bosma en arts Sem Aronson beleven eind april een hoogtepunt in de zoektocht naar een behandeling waarmee ze de leverziekte Crigler-Najjar kunnen genezen. Ze starten een trial waarin patiënten gentherapie krijgen: daarbij wordt een vector (een virus waaruit het schadelijke DNA is gehaald en waaraan een genezend gen is toegevoegd) in hun bloedbaan gespoten.

Crigler-Najjar (CN) is zeldzaam en komt bij één op de miljoen mensen voor. “De lever kan een specifiek eiwit niet produceren dat nodig is voor de afvoer van bilirubine, een geel gekleurde afvalstof”, vertelt Sem Aronson. “Patiënten zijn erg geel en moeten hun hele leven lang ‘s nachts onder een blauwe lamp slapen. Dit blauwe licht zorgt ervoor dat bilirubine wel kan worden afgevoerd. Volwassenen moeten soms tien tot twaalf uur per etmaal onder het blauwe licht liggen, wil het afdoende effect hebben op de verwerking van bilirubine.” Bosma legt uit hoe de trial in zijn werk gaat: “De eerste drie maanden krijgen de patiënten nog geen gentherapie, maar volgen we ze om te bepalen hoe hoog het bilirubine-niveau is bij de behandeling met blauw licht. Daarna dienen we de vector toe. Het virus weet zelf de lever te vinden en doet daar zijn werk.” “De patiënten zijn dus hun eigen controlegroep”, vult Aronson aan. “Dat moet omdat er maar weinig zijn; er doen waarschijnlijk zes patiënten in Nederland mee.”

Het AMC en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam werken in deze studie samen. De overige elf tot veertien patiënten komen uit Frankrijk, Italië en Duitsland. “Het onderzoek gebeurt alleen bij volwassenen en adolescenten omdat de kinderlever nog niet rijp is voor deze vorm van gentherapie”, vervolgt Aronson. “De cellen in de lever van kleine kinderen delen zich, waardoor het effect van de behandeling kortdurend is.” “Een patiënt kan vooralsnog maar één keer in zijn leven deze therapie krijgen”

Het bed met blauw licht waaronder de patiënten gedurende de trial in het ziekenhuis slapen, is gefabriceerd door de vader van een CN-patiëntje. Hij had het bed ontworpen zodat zijn kind ook op vakantie de blauw-lichtbehandeling kon krijgen. Het licht van dit model is in intensiteit en werkingstijd te regelen. Nu kunnen de onderzoekers in de ziekenhuissetting het licht zodanig instellen dat het de thuissituatie van de proefpersonen evenaart. Dat is bij andere lichtbedden niet mogelijk. De gentherapie is overigens niet gevaarlijk, benadrukt Bosma. “Alles wat schadelijk zou kunnen zijn, is uit de vector gesloopt. Er zit geen virusmateriaal meer in. We gebruiken alleen het lege omhulsel. De vector kan dus niet vermenigvuldigen. Een patiënt kan vooralsnog maar één keer in zijn leven deze therapie krijgen, want het lichaam maakt afweerstoffen aan tegen de lichaamsvreemde vector. Wanneer we een tijd later de therapie zouden herhalen, heeft de patiënt antistoffen tegen deze vector, waardoor deze de lever niet bereikt. Bij ratten blijkt het heel goed te werken, dus we hebben er alle hoop op dat het in mensen ook succesvol is. Saillant detail is dat de ziekte als eerste ontdekt is in ratten en pas veel later bij mensen.”

Volgens Aronson is de productie van de vector de reden dat de trial enkele jaren op zich liet wachten. “We hadden een model. Maar uit een Brits onderzoek bij hemofilie-patiënten maakten we toen op dat de door ons gekozen dosis te laag was. Het verhogen van de efficiëntie van de productie was nodig om voldoende vector te kunnen maken voor een hogere dosis. Inmiddels is de productie afgerond. Zodra alle toestemmingen er zijn, starten we. Na de trial gaan we een traject in om de therapie officieel geregistreerd te krijgen bij het Europees registratiekantoor EMA.” Vanwege die gezamenlijke registratie en om de trial met zo veel mogelijk patiënten te kunnen doen, is er een consortium gevormd met Frankrijk, Duitsland en Italië. Begin april kwamen alle betrokken onderzoekers bij elkaar in het Tytgat Instituut om de start van de trial voor te bereiden.

Piter Bosma werkt sinds 1991 als moleculair bioloog bij het AMC. Hij promoveerde in Leiden en is verbonden aan het Tytgat Instituut. Bosma leidt de klinische studie naar gentherapie voor erfelijke hyperbilirubinemie. Sem Aronson is arts en werkt sinds 2014 in het AMC als promovendus aan onderzoek naar gentherapie voor het Crigler-Najjar syndroom. Zijn promotor is hepatoloog prof.dr. Ulrich Beuers.

Van links naar rechts: Piter Bosma met de ontwerper van het bed, Ulrich Beuers en Sem Aronson
Foto: Marieke de Lorijn/Marsprine  

Met dank aan Marlijn van Dongen en aan het Brabants dagblad BN/DeStem.

Artikel is hier te downloaden:

[rokdownload menuitem="105" downloaditem="4" direct_download="true"]Artikel BN/DeStem[/rokdownload]

Vernieuwde brochure “Ik heb wat, krijg ik ook wat?”

Download hier: pdf Ik heb wat, krijg ik ook wat?


‘Ik heb wat, krijg ik ook wat?’ is een vraag die mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd vaak stellen. De vernieuwde brochure van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport geeft antwoord op deze vraag.

De brochure ‘Ik heb wat, Krijg ik ook wat?’ bestaat al een paar jaar. Hij is bestemd voor iedereen die hoge kosten maakt in verband met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd. Elk jaar wordt er een nieuwe versie van deze brochure uitgegeven. De versie over 2010 geeft u een actueel overzicht van alle bestaande regelingen. U leest welke mogelijkheden er zijn, hoe ze werken en waar u terecht kunt voor een aanvraag of meer informatie.

De brochure 2010 bevat de volgende onderwerpen:

 • vergoeding van medische kosten;
 • kosten van zorg bij langdurige ziekte;
 • kosten van bijvoorbeeld hulp in het huishouden, vervoer en aanpassing in de woning;
 • een financieel extraatje voor mantelzorgers;
 • meerkosten door een chronische ziekte of handicap;
 • kosten van reizen buiten de regio;
 • kosten van gehandicapte kinderen die nog thuis wonen;
 • kosten van bijzondere uitgaven;
 • belastingaftrek bij ziekte of handicap;
 • belastingteruggave voor mensen die jong gehandicapt zijn geraakt;
 • hogere uitkering voor extra hulp bij arbeidsongeschiktheid.

Mocht u meer informatie willen of deze brochure bestellen dan kunt u bellen naar de medewerkers van Postbus 51 op het telefoonnummer 0800 – 8051. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur.

Krimpen aan den IJssel - Op de wereld lopen duizenden mensen die hun leven danken aan Maarten Sinaasappel (70). Hij hielp hen als arts van het Sophia Kinderziekenhuis, gespecialiseerd in maag-, darm- en leverziekten. Sommige patiënten ziet hij als volwassenen terug. 'Dat is heel bijzonder, sommigen hebben de leeftijd van mijn kinderen." Sinaasappel is ook de drijvende kracht achter de stichting die onderzoek stimuleert naar de zeldzame ziekte Crigler Najjar. De Krimpenaar is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Bronvermelding: Algemeen Dagblad van zaterdag 28 april 2012

An interview with Dr Piter Bosma and Dr Sem Aronson

By Ingrid Lutke Schipholt

Crigler-Najjar is a liver condition which results in jaundice. Patients need to lie under blue light for hours every day to break down the yellow pigmentation. 

Crigler-Najjar (CN) is rare and affects one in a million people. “The liver is unable to produce a specific enzyme necessary to clear bilirubin, a yellow coloured pigment, from the body” says Sem Aronson. “Patients turn yellow and need to sleep under blue light for many hours a day their entire lives. The blue light makes sure that bilirubin can be converted and cleared from the body. Adults sometimes need to lie under blue light for 10 to 12 hours every twenty-four hours for it to have sufficient effect on the conversion of bilirubin.” Bosma explains how the trial works: “Before patients receive the gene therapy we monitor them for three months to determine how high the bilirubin level is during blue light treatment. After that we administer the vector. The virus finds its own way to the liver and does its work there.” ”The patients are in fact their own control group”, Aronson adds. “That is because there are only a limited number of patients: in the Netherlands approximately six patients will participate”.

The Amsterdam UMC and the Erasmus MC in Rotterdam are in this study together. The other eleven to fourteen patients are from France, Italy and Germany. “The trial is only for adults and adolescents because the liver of a child is not mature enough for this form of gene therapy”, Aronson goes on to say. “The cells in the liver of small children multiply which means the effect of the treatment is temporary.” “As yet, a patient can only receive this therapy once.”

The bed with the blue light patients sleep under during the trial was made by the father of a young CN patient. He designed the bed so that his child could continue blue light treatment during holidays as well. This model enables you to adjust intensity and operating time of the light. This means that researchers can now simulate the patient’s home situation at the hospital. Other light beds do not allow this. Bosma emphasises that the gene therapy is not a dangerous treatment. “Everything that could be harmful is taken out of the vector. No virus material is present anymore. We only use the empty shell. So the vector cannot multiply. As yet, a patient can only receive this therapy once because the body will make antibodies against the foreign vector. If we repeat the therapy at a later moment, the patient will have antibodies against this vector meaning it will not reach the liver. It has been very successful in rats so we have good hopes that it will be successful in people as well. Salient detail is that the disease was discovered in rats long before it was discovered in people.”

According to Aronson, the production of the vector was the reason the trial was delayed for several years. “We had a model but British research among haemophilia patients told us that the dose we had chosen was too low. It was necessary to increase the efficiency of the production to make enough vector for a higher dose. The production has now been completed. As soon as we have all the permissions we will start. After the trial we will begin procedures to get the therapy registered officially at the European Registration Office EMA.” Because of the joint registration and in order to involve as many patients as possible in the trial, a consortium was formed with France, Germany and Italy. All researchers involved met at the Tytgat Institute in April to prepare the start of the trial.

Piter Bosma has worked as a Molecular Biologist at Amsterdam UMC since 1991. He obtained his doctorate in Leiden and is connected to the Tytgat Institute. Bosma leads the clinical study on gene therapy for inherited hyperbilirubinemia. Sem Aronson is a doctor and has done research into gene therapy for Crigler-Najjar syndrome as a PhD student at Amsterdam UMC since 2014. His promotor is Hepatologist Prof Ulrich Beuers. This article was published earlier in the AMC magazine of 26 April 2018.

From left to right: Piter Bosma with the designer of the bed Jack Janssen, Ulrich Beuers and Sem Aronson

Photo: Marieke de Lorijn/Marsprine

Bedroefd heeft het bestuur van Stichting Crigler Najjar kennis genomen van het overlijden van haar oud-voorzitster 
Marguerite Sickinghe - van Eeghen
Haar energieke inzet voor onze patientengroep heeft grote betekenis gehad. Wij zijn haar veel dank verschuldigd en wensen haar familie sterkte met het verwerken van dit verlies.
Namens de Stichting Crigler Najjar, Jan Moulijn (voorzitter)